ÚVODNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky platia pre nákup na internetovom obchode www.linshop.sk. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu (e-shopu ) www.linshop.sk

Ing. Patrícia Štofová-PATIO
SNP 16, 900 29 Nová Dedinka
IČO 44180381 DIČ 1046964743
IČ DPH nie sme platcovia DPH

Kupujúci (odberateľ): fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpi do obchodného vzťahu s predávajúcim vykonaním objednávky prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri objednávaní tovaru a prípadnej reklamácii tovaru.

CENA TOVARU

Všetky ceny produktov sú finálne. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.
Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na www.linshop.sk v momente vykonania nákupu.

OBJEDNÁVKA TOVARU

Objednávky vytvorené na internetovej stránke www.linshop.sk sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými a reklamačnými podmienkami www.linshop.sk.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a služieb a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväzná.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

dobierka
Platba bankovým prevodom vopred na účet
IBAN – SK93 8360 5207 0042 0126 5601, BIC/SWIFT – BREXSKBX
DODACIE PODMIENKY

Objednávky sú vybavované v čo najkratšom čase, dodacia doba je uvedená pri tovare. O vyexpedovaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nepredvídateľných okolnosti. O predĺžení dodacej doby bude kupujúci bezodkladne informovaný. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou/zásielkovou službou alebo poškodenie tovaru zavinené poštou/zásielkovou službou.

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty formou doporučeného listu alebo balíka.

Poštovné vrámci SR je od 3 €

Poštovné do ČR je od 5 €

Poštovné do Sveta 5€ – 10€

PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia kúpnej ceny.

ZÁRUČNÁ DOBA

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Ku každej objednávke je priložený daňový doklad (faktúra), ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Internetový obchod www.linshop.sk ručí kupujúcemu za:

dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim
dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený;
dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke.
Internetový obchod www.linshop.sk nenesie zodpovednosť za:

oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (poštou);
oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
poškodenie zavinené doručovateľom (poštou)
STORNO OBJEDNÁVKY

Ak si želáte zrušiť vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, prosím, kontaktujte nás čo najskôr. Ak už bola Vaša objednávka uhradená, peniaze vám pošleme najneskôr do 10 dní na účet, z ktorého ste platbu uhradili.

Vyhradzujeme si právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať e-mailom alebo telefonicky. V prípade úhrady kúpnej ceny vám budú finančné prostriedky vrátené do 10 dní na účet, z ktorého ste zaplatili pokiaľ sa nedohodneme inak.

PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU

Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaju tovaru na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás prosím kontaktujte na info@linshop.sk. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom na Vami uvedenú adresu.

Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, je potrebné vrátiť tovar v nepoškodenom stave, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s priloženým dokladom o kúpe, a to zaslaním späť v uvedenej lehote /určujúci je dátum odoslania/. Adresa : Patricia Štofová – Patio, SNP 16, 90029 Nova Dedinka. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet, a to najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní a kontrole tovaru.

REKLAMÁCIA TOVARU

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho prostredníctvom stránky www.linshop.sk a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne po zistení vady tovaru a to informovaním na e-mail info@linshop.sk. V opačnom prípade kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady tovaru.

Nároky z vád tovaru zanikajú:

ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku kupujúcim,
neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo iným porušením záručných podmienok.
Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním a praním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný zaslať spolu s dokladom o úhrade tovaru a stručným udaním dôvodu reklamácie na adresu predávajúceho (Patricia Štofová – Patio, SNP 16, 90029 Nova Dedinka). Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej prijatia. Reklamovaný tovar bude kupujúcemu vymenený za rovnaký tovar, prípadne za iný, ktorý si vyberie do hodnoty reklamovaného tovaru alebo budú zákazníkovi vrátené peňažné prostriedky na jeho účet vrátane poplatkov za dopravu.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:

prevziať objednaný tovar,
zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní
Predávajúci je povinný:

dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar
Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.

OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Predávajúci nie je platcom DPH.

Tovar je predávaný na základe vzoru (fotografie) uvedeného na stránke internetového obchodu predávajúceho. Fotografie (obrázky) priradené k jednotlivým tovarom sú ilustračné. Rozdiely medzi fotografiami a dodaným tovarom nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, pokiaľ predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar.

Kupujúci vytvorením objednávky na internetovej stránke elektronického obchodu súhlasí s tým, že preberá všetku zodpovednosť za všetky ním zakúpené produkty, nebude ich používať alebo ponúkať na iné účely ako sú určené a bude dodržiavať všetky platné zákony.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a bude ich dodržiavať.

Registrácia nie je podmienkou nákupu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách a údajoch získaných pri realizácii tohto zmluvného vzťahu, a to najmenej po dobu 12 mesiacov po skončení zmluvného vzťahu.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.1.2017.